Polski
kontakt

Wyniki Konkursu

WYNIKI XVI EDYCJI KRAJOWEGO KONKURSU LIDER INNOWACJI® 2018
pod honorowym patronatem Wicepremiera i Ministra             Nauki i Szkolnictwa Wyższego                            Jarosława Gowina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kapituła Godła Promocyjnego „Lider Innowacji 2018” w składzie:


1. dr inż. Krzysztof Biernat, prof. ndzw. – Przewodniczący
2. mgr Barbara Haller de Hallenburg – Wiceprzewodnicząca
3. prof dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
4. prof. dr hab. Wiesław Stręk
5. dr Jacek Illg
6. dr inż. Marlena Owczuk – Sekretarz

 

w kategorii „Instytucja”

Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego za:
• działalność na rzecz rozwoju gospodarki Województwa Śląskiego, w oparciu o badania i innowacje, przyczyniającą się do transferu technologii
• wspieranie międzynarodowych inicjatyw proinnowacyjnych
• wzmacnianie potencjału

 

w kategorii „Menedżer” 

prof. dr hab. Markowi Godlewskiemu z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za:
• ogromny dorobek naukowy i badawczy oraz wybitne dokonania przyczyniające się do postępu medycyny, a dotyczące w szczególności terapii i diagnostyki nowotworowej
• nieprzeciętną aktywność naukową, której owocem są liczne patenty i wnioski patentowe opublikowane na liście Polskiego Urzędu Patentowego
• działalność otwartą na współpracę z innymi ośrodkami naukowymi i biznesem

 

w kategorii „Kobieta Wynalazca”

dr Joannie Feder-Kubis z Politechniki Wrocławskiej, Wydział Chemiczny za:
• działalność naukową o istotnym znaczeniu nie tylko dla rozwoju nauki, ale również innowacyjnej gospodarki, której owocem są liczne polskie i europejskie patenty i wnioski patentowe, a także wiele nagród uzyskanych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej
• interdyscyplinarny charakter prac naukowych w zakresie praktycznego wykorzystania związków organicznych w różnych obszarach gospodarki: chemii i technologii organicznej, biologii, biotechnologii, rolnictwa, ochrony środowiska oraz medycyny

 

w kategorii „Pro publico bono”

Pawłowi Ogrodnikowi ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie za:
• zaangażowanie w działalności naukowej służącej podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa kompleksów obiektów zabytkowych oraz eksponatów o szczególnej wartości, wpisującej się w projekt prac nad zintegrowanym systemem bezpieczeństwa państwa

 

w kategorii „Technologia”

Wiesławowi Fiebigowi z Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczny za:
• rozwiązanie pod tytułem „Wykorzystanie zjawiska rezonansu mechanicznego do napędu maszyn udarowych”, nagrodzone licznymi międzynarodowymi medalami i wyróżnieniami, przyczyniające do uzyskania wielu korzyści, a zwłaszcza do zmniejszenia zużycia energii w układzie napędowym tego typu maszyn

 

w kategorii „Osobowość”

Teng Hung-chi, „tajwańskiemu Tomaszowi Edisonowi” za:
• liczne dokonania naukowe, patenty i wdrożenia przyczyniające się do rozwoju gospodarczego kraju i tworzenia nowych miejsc pracy
• działalność dydaktyczną wspierającą kreatywność wśród młodych pokoleń

 

w kategorii „Młody Wynalazca”

dr inż. Pawłowi Kogutowi z Instytut Tele- i Radiotechnicznego za:
• opracowanie efektywnych metod modelowania i projektowania układów ultradźwiękowych dużych mocy, przeznaczonych do zastosowania w przemysłowych technologiach ultradźwiękowych, i przyczynienie się tym do rozwoju gospodarki narodowej oraz stanu techniki

 

w kategorii „Młody Wynalazca”

mgr inż. Jarosławowi Olszewskiemu ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej za:
• opracowanie i walidację nanocząsteczkowych kontrastów magnetycznych pozbawionych gadolinu do zastosowania w przesiewowej diagnostyce nowotworów.

 

w kategorii „Jednostka naukowo-badawcza”

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny za:

• za działania naukowo-badawcze i wybitne międzynarodowe osiągnięcia
w dziedzinie opracowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyki,
robotyki, mechatroniki i mechaniki oraz za zaangażowanie na rzecz aktywizacji kreatywnych postaw wśród studentów wydziału"

 

w kategorii: „Przedsiębiorstwo innowacyjne”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bytomiu za:
• za szczególne osiągnięcia we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologii w zakresie ochrony środowiska w jednych z najbardziej dotkniętych degradacją środowiskową miast Górnego Śląska – Bytomiu i Radzionkowie, w tym za realizację długofalowego programu zmniejszenia emisji pyłów, eliminacji zagrożeń spowodowanych wystąpieniami czadu i ograniczenia poziomu niskiej emisji 

 

w kategorii „Pro publico bono”

Dr. Mohsen Karimi Tabasi, Honorary Consulate for the
Republic of Lithuania,Tehran and Ambassador of Peace in
the World :
• for helping out many entrepreneurs, project manager's and leader's of inventors

 

w kategorii - Enterpreneur

Mirwais Alizai
• for remarkable achievements in the field supporting innovative solutions for business

 

w kategorii „Woman inventor”

Aramwit Pornanong
• for outstanding achievements in the field of research of natural materials and sustainable development

konkursy wynalazczości