Polski English Deutsch
kontakt

Wyniki Konkursu

 

Wyniki XIX EDYCJI KRAJOWEGO KONKURSU LIDER INNOWACJI® 2021
 
Patronat honorowy
  • Jest tytułem honorowym, a prawo jego używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.
  •  Jest przyznawane za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób i instytucji, których działalność przyczynia się do promocji i wdrożeń wynalazków oraz do rozwoju bazującego na innowacjach.
  • Konkurs organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe                                                                                
 

PROTOKÓŁ

Kapituła XIX edycji Konkursu Godła Promocyjnego „LIDER INNOWACJI® 2021”
w składzie:

  1. dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw. – Przewodniczący
  2. dr Jacek Illg  – Wiceprzewodniczący
  3. prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
  4. prof. dr hab. Wiesław Stręk
  5. dr hab. Grzegorz Wcisło prof. nadzw.
  6. dr inż. Marlena Owczuk – Sekretarz

po rozpatrzeniu zakwalifikowanych do Konkursu zgłoszeń oraz analizie poziomu merytorycznego i osiągnięć kandydatów postanowiła przyznać tytuł „Lidera Innowacji® 2021” następującym osobom  i instytucjom:

  1. w kategorii „ Pro publico bono”

Manli Hsieh, Prezes World Invention Intellectual Property Associations WIIPA, Taiwan

za szczególne zasługi i wieloletnią działalność pro publico bono w zakresie międzynarodowego rozwoju wynalazczości, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz szerokiego upowszechniania kultury innowacyjności.

 

2. w kategorii „Kobieta wynalazca”

dr hab. inż. Joannie Ortyl, prof. Politechniki Krakowskiej

za działalność naukowo-badawczą, której owocem są liczne publikacje, patenty, wzory użytkowe,
projekty wynalazcze oraz praktyczne zastosowania i wdrożenia przemysłowe, szczególnie
w dziedzinie fotochemii – obejmującej procesy fotopolimeryzacji w układach polimerowych
i fotochemiczne procesy przebiegające w cząsteczkach organicznych;

za wysokiej rangi krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia przyznane za działalność naukową i prowdrożeniową

 

 3. w kategorii „Firma innowacyjna”

InnerWeb Sp. z o.o.

za działalność  innowacyjną z zakresu Przemysłu 4.0, której celem jest opracowanie i wdrożenie pierwszego na świecie w pełni autonomicznego systemu informatycznego o nazwie: InnerWeb®,  zapewniającego postęp w procesach i procedurach organizacyjnych zakładu przemysłowego, w tym: geolokalizację urządzeń i narzędzi; dostęp do dokumentacji, raportów przedsiębiorstwa; podniesienie bezpieczeństwa pracy i produktywności pracowników oraz usprawnienie zarządzania zakładem.


 4. w kategorii Menedżer  Innowacji”

Centrum Inkubacji I Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

za wiodącą rolę w usprawnianiu wdrażania wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Swoją działalność koncentruje na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych 
w nowoczesnej gospodarce, animowaniu współpracy badawczej i technologicznej oraz wsparciu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. 

Działalność Centrum obejmuje w szczególności: upowszechnianie postaw proinnowacyjnych w środowisku naukowym Uczelni, identyfikowanie projektów o potencjale wdrożeniowym, opracowywanie oferty technologicznej Uczelni w zakresie projektów o potencjale wdrożeniowym, dbanie o ochronę prawną dóbr intelektualnych Uczelni zgodnie z przepisami polskiego prawa o własności przemysłowej i zarządzeniami wewnętrznymi,    
realizację procesu komercjalizacji projektów Uczelni o potencjale wdrożeniowym.

 

 5. w kategorii „START-UP, typu spin-off”

Spółce Photo4Chem Sp. z o. o.

za wzorcową działalność prorynkową, bazującą na współpracy z jednostkami sfery nauki, zwłaszcza z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, w celu  komercjalizacji projektów konstruktorskich z zakresu inżynierii chemicznej i inżynierii mechanicznej, dotyczących rozwiązań technologicznych nowej aparatury
i urządzeń dedykowanych do druku 3D.


 6. w kategorii „Jednostka sfery nauki

Polskiej Akademii Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych

za działalność naukową o dużym znaczeniu dla rozwoju nauk medycznych, zwłaszcza z zakresu technologii medycznych, poprzez opracowanie nowatorskich w skali światowej technologii wytwarzania nowej generacji w pełni biozgodnych systemów chirurgicznych, szczególnie stentów do zastosowania w angioplastyce wieńcowej;

za wybitne osiągniecia naukowe i promocję Polski w świecie jako kraju o dużym potencjale intelektualnym i innowacyjnym


 7. w kategorii „Instytucja

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

za wieloletnią innowacyjną działalność, w szczególności w zakresie pomocy w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

 

 8. w kategorii „Produkt”

AQUSTEC Sp. z o.o

za innowację Budka telefoniczna HIDE Phone Booth

łatwą w montażu, modułową kabinę akustyczną, zapewniającą optymalne warunki do prowadzenia rozmów telefonicznych i telekonferencji w ciszy i poczuciu prywatności, zwiększając komfort i higienę pracy w biurach, budynkach użyteczności publicznej i halach produkcyjnych.

 

Katowice, czerwiec 2021 r.

 

Konkursy Wynalazczości   Targi Wynalazczości   Targi Branżowe   INTARG   Oferta Tłumaczeń   Kontakt