Polski English Deutsch
kontakt

Wyniki Konkursu

 

Wyniki XVII EDYCJI KRAJOWEGO KONKURSU LIDER INNOWACJI® 2019

pod honorowym patronatem Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Kapituła Godła Promocyjnego „Lider Innowacji 2019” w składzie:


1. dr inż. Krzysztof Biernat, prof. ndzw. – Przewodniczący
2. dr Jacek Illg - Wiceprzewodniczący
3. prof. dr hab. inż. Marek Bartosik
4. prof dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
5. prof. dr hab. Wiesław Stręk
6. dr inż Marlena Owczuk - Sekretarz

 

w kategorii „Jednostka naukowo-badawcza”

dla Katedry Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych, Politechniki Wrocławskiej,  pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Piotra Dudzińskiego, za:

 • działalność naukową o dużym znaczeniu nie tylko dla rozwoju nauki, ale również innowacyjnej gospodarki oraz promocji Polski w świecie, jako kraju o dużym potencjale intelektualnym, innowacyjnym i organizacyjnym.

w kategorii „Osobowość

dla dr hab. inż. Dariusza Prostańskiego, prof. ITG KOMAG, za:

 • działalność naukowo-badawczą, której owocem są liczne publikacje, patenty, wzory użytkowe, projekty wynalazcze oraz wdrożenia przemysłowe oraz
 • współpracę z przemysłem, której efektem jest wprowadzanie do produkcji i stosowania nowych technologii oraz maszyn i urządzeń w wielu obszarach przemysłu ciężkiego o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarki.

w kategorii „Kobieta wynalazca”

dla Anny Słońskiej-Zielonki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, za:

 • wieloletnie wybitne osiągnięcia w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań z zakresu medycyny, a w szczególności narastających problemów wielolekooporności bakterii na antybiotyki oraz
 • opracowanie szeregu technologii innowacyjnych tworzenia powłok antybakteryjnych,
  z zastosowaniem w biologii, medycynie i przemyśle spożywczym.


w kategorii „Młody wynalazca”

dla Waldemara Lipińskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, za:

 • za osiągnięcia naukowe przyczyniające się do rozwoju medycyny, a w szczególności do  zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych obecnych i przyszłych terapii chorób neurodegradacyjnych, poprzez wykorzystanie zdolności nanocząsteczek do penetracji barier fizjologicznych organizmu.


w kategorii „Technologia”

dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytut Lotnictwa, za:

 • technologię „Bezzałogowy System Latający do pozyskiwania wielospektralnych danych o pokryciu terenu”, o dużym znaczeniu dla poprawy warunków środowiskowych kompleksów leśnych oraz upraw w rolnictwie poprzez monitoring środowiska i analizę uzyskanych danych, przynoszącą wieloaspektowe korzyści zarówno gospodarcze, jak
  i środowiskowe.


w kategorii „Produkt”

dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu, za:

 • „Urządzenie do stymulacji mięśni i rehabilitacji kręgosłupa”, autorstwa  prof. dr hab. inż. Jerzego Kwaśniewskiego, nagrodzone licznymi międzynarodowymi wyróżnieniami, oferujące unikalne możliwości terapeutyczne poprzez stwarzanie nowych perspektyw dla integracji oraz aktywności fizycznej osób z dysfunkcją narządu ruchu.

dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytut Tele- i Radiotechniczny, za:

 • innowacyjne rozwiązanie „Skalowalny system z inteligentnymi sensorami do e-zarządzania stacjami elektroenergetycznymi”, zwiększające efektywność, bezpieczeństwo
  i niezawodność pracy obiektów energetycznych.

dla Instytutu Techniki Górniczej KOMAG oraz firmy Hellfeier sp. z o.o., za:

 • rozwiązanie „Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1”, wpływające na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy załóg górniczych, poprzez znaczną redukcję lub całkowitą eliminację czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

dla PHU Dytrych Sp. z o.o., za:

 • urządzenie „Eco Fresh II”, które w efektywny i przyjazny środowisku sposób oczyszcza powietrze z niebezpiecznych dla zdrowia lotnych związków organicznych, oparów tłuszczu oraz drobnoustrojów, znacząco wpływając na poprawę komfortu i higieny życia oraz jakości środowiska.


w kategorii „Menedżer Innowacji”

dla dr. Seyeda Gholamreza, za:

 • długoletnie osiągnięcia w dziedzinie innowacyjnego zarządzania placówkami medycznymi, rozwoju innowacji medycznych oraz zaangażowanie w dziedzinie ochrony zdrowia
  i polepszania standardów życia.


w kategorii „Pro publico bono”

dla prof. dr hab. n. med. Aleksandra Sieronia, dr inż. Krzysztofa Biernata, prof. ndzw. oraz prof. dr hab. Wiesława Stręka 

 • za wybitne osiągnięcia naukowe oraz wieloletni wkład i zaangażowanie pro publico bono w promocję nauki polskiej i prorynkowych sukcesów ludzi nauki. 

 

konkursy wynalazczości