Polski English Deutsch
kontakt

Wyniki Konkursu

 

Wyniki XVIII EDYCJI KRAJOWEGO KONKURSU LIDER INNOWACJI® 2020
 
Patronat honorowy
  • Jest tytułem honorowym, a prawo jego używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.
  •  Jest przyznawane za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób i instytucji, których działalność przyczynia się do promocji i wdrożeń wynalazków oraz do rozwoju bazującego na innowacjach.
  • Konkurs organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe                                                                                
 

PROTOKÓŁ

Kapituła XVIII edycji Konkursu Godła Promocyjnego „LIDER INNOWACJI® 2020”
w składzie:

  1. dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw. – Przewodniczący
  2. dr Jacek Illg  – Wiceprzewodniczący
  3. prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
  4. prof. dr hab. Wiesław Stręk
  5. dr hab. Grzegorz Wcisło prof. nadzw.
  6. dr inż. Marlena Owczuk – Sekretarz

po rozpatrzeniu zakwalifikowanych do Konkursu zgłoszeń oraz analizie poziomu merytorycznego i osiągnięć kandydatów postanowiła przyznać tytuł „Lidera Innowacji® 2020” następującym osobom  i instytucjom:

  1. w kategorii „ Pro publico bono”

Krzysztofowi SIKORZE, Prezydentowi Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, promotorowi, organizatorowi i mecenasowi przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla rozwoju człowieka i gospodarki, inicjatorowi zastosowań nowoczesnych technologii w wielu obszarach życia

za szeroką działalność na rzecz gospodarczego i innowacyjnego rozwoju kraju, a szczególnie województwa kujawsko-pomorskiego, jako regionu, w którym praktycznie rozwijana jest gospodarka oparta na wiedzy, a także za aktywność na rzecz rozwoju kultury, sportu, turystyki i współpracy międzynarodowej oraz za działalność charytatywną wspierającą integrację dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 

2. w kategorii „Kobieta wynalazca”

Julii Radwan-Pragłowskiej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej,  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

za osiągnięcia naukowe dotyczące opracowywania zaawansowanych biomateriałów chitozanowych, przyczyniające się do rozwoju medycyny i farmacji oraz poprawy jakości życia społeczeństwa, a także za propagowanie postaw pro-kobiecych w nauce.

 

 3. w kategorii „Osobowość”

Mariuszowi Kacprzakowi, Kierownikowi Zakładu Teledetekcji, Sieć Badawcza Łukasiewicz –  Instytut Lotnictwa, entuzjaście i popularyzatorowi nauki, innowatorowi i nauczycielowi, członkowi wielu zespołów eksperckich

za współpracę z biznesem, której efektem są wdrożenia w różnych gałęziach gospodarki o dużym znaczeniu strategicznym oraz za realizację przez niego wraz z zespołem Zakładu Teledetekcji wielu prac na rzecz realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

 

 4. w kategorii Menedżer  Innowacji”

Michałowi Hallerowi de Hallenburg, prezesowi Firmy Haller S.A. 

za wieloletnią działalność innowacyjną i wdrożeniową oraz efektywną współpracę ze sferą nauki w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, proekologicznych rozwiązań dla energetyki, opartych na racjonalniej gospodarce materiałami i surowcami – na technologiach odzysku ciepła, wykorzystywaniu paliw alternatywnych, unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych.

 

 5. w kategorii „Młody wynalazca”

Bartłomiejowi Witkowskiemuz Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk  

za pracę nad rozwojem nowatorskiej technologii wytwarzania nanostruktur tlenkowych, mających zastosowanie w medycynie, elektronice, optoelektronice, przemyśle chemicznym oraz w ochronie życia i zdrowia.

 

 6. w kategorii „Instytucja Naukowa

Wyższej Szkole Gospodarki z Bydgoszczy

za 30 lat nieprzerwanego kształcenia kadr dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce Północnej, za aktywną współpracę w dziedzinie innowacji z licznymi uczelniami zagranicznymi oraz umiędzynarodowienie studiów biznesowych, których absolwenci po powrocie do swoich krajów w Europie, Azji i Afryce są najlepszymi ambasadorami współpracy gospodarczej z Polską; za inicjowanie konsorcjów naukowych i naukowo-biznesowych realizujących innowacyjne projekty gospodarcze i społeczne oraz aktywną współpracę w ramach klastrów i innych organizacji przedsiębiorców na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, jako regionu, w którym praktycznie wdrażana jest gospodarka oparta na wiedzy.

 7. w kategorii „Instytucja

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

za wieloletnią innowacyjną działalność, w szczególności w zakresie pomocy w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

 

 8. w kategorii „Produkt”

Konsorcjum w składzie:

Katedra Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej (lider)

Zakład Aparatury Elektrycznej  WOLTAN SP. Z O.O. (partner)

za Ultraszybkie systemy hybrydowe USH do zabezpieczania obwodów prądu stałego o dużych energiach magnetycznych, w tym rodzina DCU-HM dla systemów DC1 i DC2 trakcji kolejowej, rodzina DCSS dla ochrony elektromagnesów nadprzewodzących.

 

9. w kategorii „Akademia Innowacji” (nominacja specjalna, pozaregulaminowa)

dr hab. inż. Grzegorzowi Wcisło, prof. MCOŹE

za wybitne zasługi dla rozwoju nauk technicznych, realizację wielu innowacyjnych rozwiązań; opracowane przez niego technologie i urządzenia były wielokrotnie nagradzane na światowych wystawach wynalazków; zostały wdrożone do produkcji i funkcjonują  w jednostkach naukowych oraz w przedsiębiorstwach w wieku krajach na trzech kontynentach.

 

Katowice, czerwiec 2020 r.

 

konkursy wynalazczości