Polski
kontakt

Regulamin

R E G U L A M I N KONKURSU

 

Inicjatywa non-profit

 

Definicje

 

Organizator – Fundacja Haller Pro Inventio

Współorganizator- EUROBUSINESS-HALLER w Katowicach

Uczestnik – osoba uczestnicząca w konkursie

Gala – uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów, certyfikatów oraz statuetek

 

§1

Konkurs MŁODY WYNALAZCA zwany dalej KONKURSEM ma na celu wyróżnianie oraz promowanie:

 • wynalazku opracowanego przez młodych twórców
 • promocja kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodzieży

 

§2

Organizatoram KONKURSU jest Fundacja Haller Pro Inventio. Współorganizatorem jest "Eurobusiness" Maria Barbara Haller De Hallenburg-Illg

 

§3

Fundatorem nagród Konkursu jest Fundacja Haller Pro Inventio w Katowicach oraz sponsorzy.

 

§4

Przewodniczącego jury KONKURSU powołuje organizator. Członków komisji Konkursu wybiera przewodniczący jury.

 

§5

Konkurs jest inicjatywą non-profit.  Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

§6

DEKLARACJE UCZESTNICTWA W KONKURSIE – FORMULARZ (w wersji drukowanej oraz edytowalnej)  wraz z opisem przyjmowane są pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 15 maja danego roku (decyduje data wpływu do siedziby organizatora)na adres:

Fundacja Haller Pro Inventio
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice

Informacje o Konkursie można uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Tel: 32 355 38 02, GSM +48 690 096 223, e-mail: a.passia@haller.pl
Więcej o wydarzeniu: www.fundacja.haller.pl

 

§7

W KONKURSIE biorą udział osoby fizyczne, które nie ukończyły 25 roku życia. Zgłoszenie winno zawierać:

 • imiona i nazwiska, adresy twórców i ewentualnie opiekuna projektu
 • tytuł rozwiązania
 • opis rozwiązania (dokumentację techniczną, rysunki, szkice, zdjęcia itp. )
 • etap wdrożeniowy projektu
 • spodziewane efekty wdrożenia, rynki zbytu i ewentualne nakładach na inwestycje związane z wdrożeniem innowacji
 • cv twórcy/twórców
 • ewentualnie informacje o opiekunach projektu 
 • ewentualne nagrody, opinie
 • ewentualnie prototyp lub jego makieta.

 

§8

Przedmiotem oceny są m.in. następujące kryteria:

 • wynalazek, wzór przemysłowy, produkt przemysłowy
 • pomysł, nowa koncepcja
 • nowatorskie rozwiązanie techniczne
 • nowe rozwiązanie zastosowane w zarządzaniu, w handlu, usługach
 • komunikacji i transporcie, nauczaniu itd.
 • nowa koncepcja
 • nowatorski program edukacyjny
 • innowacyjna praca dyplomowa możliwa do zastosowania w praktyce
 • inne dokonanie innowacyjne

 

Jury KONKURSU może rozszerzyć zakres wymienionych powyżej kryteriów.

 

§9

Organizatorzy KONKURSU przewidują  przyznanie nagród i wyróżnień dla laureatów Konkursu:

 • Miejsce I:

- Dyplom, nagrody rzeczowe

- Prezentacja wynalazku na wybranych przez Fundację Światowych Targach

   Wynalazczości organizowanych za granicą

- Prezentacja wynalazku na Międzynarodowych Targach INTARG (Katowice, czerwiec)

 

 • Miejsce II i III:

- Dyplom, nagrody rzeczowe

- Prezentacja wynalazku na Międzynarodowych Targach INTARG (Katowice, czerwiec)

 

 • Wyróżnienia:

- Dyplom

             - Prezentacja wynalazku na Międzynarodowych Targach INTARG (Katowice, czerwiec)

 

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji oraz rozszerzenia puli nagród dla laureatów Konkursu o nagrody od partnerów i sponsorów itp.

 

Informacje o laureatach Konkursu (zdobywcach miejsc I, II i III oraz wyróżnienia) oraz sponsorach nagród organizator konkursu:

 • zamieści na stronie internetowej www.fundacja.haller.pl, www.intarg.haller.pl, facebooku organizatora
 • prześle do: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych portali internetowych związanych z wynalazczością
 • przekaże mas mediom

  

§10

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbędzie się w czasie targów INTARG  w czerwcu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 

§11

KONKURS ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani spełniający warunki i kryteria regulaminowe, niezależnie od udziału w innych konkursach oraz wystawach i targach.

 

§12

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia niepełne, lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

§13

 1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są stosować się do warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.
 2. Postanowienia Regulaminu Uczestnictwa w Konkursie są integralną częścią Zgłoszenia udziału w Konkursie.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie przez Uczestnika karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami, podpisanie jej przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i przesłanie do Organizatora.
 4. Organizator wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Uczestnika fotografii oraz nagrań  audio i video dotyczących przedmiotu udziału w wydarzeniu w celach informacyjno- promocyjnych. Uczestnik zapewnia, że materiały powstałe przy wykorzystaniu fotografii lub nagrań wymienionych w zdaniu pierwszym będą stworzone w sposób profesjonalny i estetyczny oraz będą zawierały odpowiedni opis, wskazujący na nazwę Konkursu.
 5. Materiały informacyjne i promocyjne wymienione w punkcie nie mogą zawierać treści obraźliwych, prowokacyjnych, rasistowskich, nie mogą naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych osób trzecich ani godzić w wizerunek i markę Organizatora, Konkursu ani obiektu, gdzie odbędzie się gala ogłoszenia wyników Konkursu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego pozyskania zgód na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestników na pożądanych przez Uczestnika polach.
 7. W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z jakimikolwiek roszczeniami względem Organizatora lub nałożenia na Organizatora lub podmioty związane z Organizatorem jakichkolwiek sankcji w związku z punktami 14-17, Uczestnik będzie, według wyboru Organizatora, zobowiązany do zapłaty Organizatorowi określonej sumy pieniężnej na pokrycie roszczeń, sankcji i związanych z nimi kosztów lub innych uszczerbków poniesionych przez Organizatora, bądź do podjęcia innych działań mających na celu usunięcie skutków negatywnych dla Organizatora, w tym bezpośrednio na rzecz podmiotów występujących z roszczeniami lub żądających nałożenia sankcji.
 8. W czasie trwania Konkursu oraz gali ogłoszenia jego wyników Organizator lub Operator Obiektu Gali mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie w materiałach informacyjnych       i promocyjnych:

a)  wizerunku każdego z Uczestników (w przypadku udziału z ramienia Uczestnika osób trzecich – pracowników, współpracowników, osób towarzyszących – jest on zobowiązany do pozyskania takiej zgody od tych osób a w przypadku zgłaszania przez nie roszczeń, do wstąpienia w miejsce Organizator, Właściciel lub Operator Obiektu i przejęcia wszelkiej odpowiedzialności);

b)  Znaków towarowych i wzorów przemysłowych będących przedmiotem zgłoszenia.

 § 14 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej interwencji lub przerwania Gali ogłoszenia wyników Konkursu jeśli stwierdzi, że zostały naruszone przepisy przeciwpożarowe lub inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące danych teleadresowych czy informacyjnych jakie znajdują się w materiałach przesłanych mu przez Uczestnika.

§ 15

Informacje o Administratorze danych i przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników podanych w trakcie rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie jest Fundacja Haller Pro Inventio oraz "Eurobusiness" Maria Barbara Haller De Hallenburg-Illg. ul. Obroki 133, 40-833 Katowice. Kontakt  z administratorem danych pod adresem e-mail: fundacja@haller.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie zgody, w oparciu art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu niezbędnym do uczestnictwa w Konkursie.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym terminie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie powoduje, że zgłoszenie Uczestnika pozostanie bez rozpatrzenia.
 5. Odbiorcą danych osobowych Uczestników będą podmioty, z usług których będzie korzystał Administrator danych w celu organizacji i promocji Konkursu, w tym w szczególności wydawcy czasopism, portale internetowe i inni partnerzy medialni oraz podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy i zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z przepisami prawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 16

Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Podpisanie karty udziału w Konkursie  jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu udziału w Konkursie.

 

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO& EUROBUSINESS-HALLER

ul. Obroki 133,  40-833 Katowice

e-mail: fundacja@haller.pl; tel.: 32-355 38 02

www.fundacja.haller.pl

konkursy wynalazczości