Polski
kontakt

Regulamin

Regulamin Konkursu "Młody Wynalazca"

 

§1

 

Konkurs MŁODY WYNALAZCA zwany dalej KONKURSEM ma na celu wyróżnianie oraz promowanie:

 • wynalazku opracowanego przez młodych twórców
 • promocji kreatywności wśród młodzieży

 §2

Głównym organizatorem KONKURSU jest Fundacja Haller Pro Inventio oraz Firma Eurobusiness-Haller

§3

 Fundatorem nagród Konkursu jest Fundacja Haller Pro Inventio w Katowicach.

 §4

 Przewodniczącego jury KONKURSU powołuje organizator. Członków komisji Konkursu wybiera przewodniczący jury

 §5

 Konkurs jest inicjatywą non-profit.

 §6

 DEKLARACJE UCZESTNICTWA W KONKURSIE – FORMULARZ wraz z opisem

przyjmowane są pocztą oraz pocztą-elektroniczną, do dnia 15 maja roku 2017.

na adres:

Fundacja Haller Pro Inventio ul. Obroki 133, 40-833 Katowice

tel.: 032 355 38 02; GSM: +48 602 738 130 www.fundacja.haller.pl

§7

 W KONKURSIE biorą udział osoby fizyczne, które nie ukończyły 25 roku życia. Zgłoszenie winno zawierać:

 • imiona i nazwiska, adresy twórców i ewentualnie opiekuna projektu
 • tytuł rozwiązania
 • opis rozwiązania (dokumentację techniczną, rysunki, szkice, zdjęcia itp. )
 • etap wdrożeniowy projektu
 • spodziewane efekty wdrożenia, rynki zbytu i ewentualne nakładach na inwestycje związane z wdrożeniem innowacji
 • cv twórcy/twórców
 • ewentualnie informacje o opiekunach projektu
 • ewentualne nagrody, opinie
 • ewentualnie prototyp lub jego makieta.

 §8

Przedmiotem oceny są m.in. następujące kryteria:

 

 • wynalazek, wzór przemysłowy, produkt przemysłowy
 • pomysł, nowa koncepcja,
 • nowatorskie rozwiązanie techniczne
 • nowe rozwiązanie zastosowane w zarządzaniu, w handlu, usługach,
 • komunikacji i transporcie, nauczaniu itd.
 • nowa koncepcja
 • nowatorski program edukacyjny,
 • innowacyjna praca dyplomowa możliwa do zastosowania w praktyce,
 • inne dokonanie innowacyjne

 

Jury KONKURSU może rozszerzyć zakres wymienionych powyżej kryteriów.

§9

Organizatorzy KONKURSU przewidują  następujące nagrody i wyróżnienia:

Miejsce I:

- Dyplom

- Prezentacja wynalazku na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „ BRUSSELS INNOVA”, Bruksela listopad

 - Prezentacja wynalazku na GIEŁDZIE WYNALAZKÓW, Warszawa, luty

- Prezentacja wynalazku na targach INTARG, Katowice, czerwiec

- nagrody rzeczowe

Miejsce II i III:

- Dyplom, nagrody rzeczowe

- Prezentacja wynalazku na targach INTARG, Katowice, czerwiec

 • Wyróżnienia: 

- Dyplom 

- Prezentacja wynalazku na targach INTARG, Katowice, czerwiec

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji-rozszerzenia puli nagród dla laureatów Konkursu.

 

Ponadto, informacje o wynalazkach i ich twórcach (miejsce I, II i III oraz wyróznienia)

 

organizator konkursu:

 • prześle do: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do portaliinternetowych związanych z wynalazczością, do mas mediów

§10

 Uroczyste   ogłoszenie   wyników   Konkursu   oraz   wręczenie   dyplomów   i   nagród laureatom odbędzie się w czasie targów INTARG  w czerwcu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 §11

 KONKURS ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani spełniający warunki i kryteria regulaminowe, niezależnie od udziału w innych konkursach oraz wystawach i targach.

  §12

 Ze względów organizacyjnych zgłoszenia niepełne, lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

konkursy wynalazczości